Do pobrania

  • Katalogi Bosch

Zostaw nam swoją wizytówkę

Zostaw nam namiar na siebie i pozwól nam się skontaktować.

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
2. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. sprawuje osoba pełniąca funkcję Data Security Oficera. Korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 7 niniejszego Regulaminu należy kierować w formie pisemnej na adres: Robert Bosch Sp. z. o.o; ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa z dopiskiem RBPL/DSO, lub w formie elektronicznej na adres:iod@pl.bosch.com
3 Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) w celu komunikacji marketingowej zgodnie z udzielonymi zgodami,
b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania usługi/ umowy/ przeprowadzenia akcji reklamowej lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.
5 Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do momentu wycofania lub ponownej weryfikacji udzielonych w formularzu zgód. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodów określonych prawem podatkowym, handlowym, terminów przechowywania).
6. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do:
a) Informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. 
b) Skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
c) Ograniczenia przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych. 
d) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
e) Sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Państwa danych w ramach już trwającej kampanii.
f) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
g) Odwołania zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą je Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.
h) Przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
7. W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.
9. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.

Close Menu